Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging: Rhodesian Ridgeback Club Nederland

voor het ras: Rhodesian Ridgeback

Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

  • De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.
  • De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis

Reglement Stambomen, zijn met meerderheid van stemmen door de bij de

Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar deze

artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

  • Bij de artikelen met een zwarte ?n een grijze tekst kan de rasvereniging,

afhankelijk van de situatie van het ras, kiezen voor de zwarte ?f de grijze

tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat het aan

de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.

  • Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het

zwart opgenomen, ook al zijn deze niet op ieder ras van toepassing. Dit om

een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de rashondenfokkerij.

Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden

volstaan met de vermelding van ?niet van toepassing? of ?geen?.

  • Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement

opgenomen artikelen verzwaren en nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd

zijn met het KR, toevoegen.

  • De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

  • De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor

handhaving van het Verenigingsfokreglement.

  • Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan

maken van dit format: VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer

levert hiervoor een digitaal document aan met de verplichte hoofdstuk/

paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De

Raad van Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke

relevante punten controleren.

Indien aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

Raad van Beheer

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Rhodesian Ridgeback Club Nederland (RRCN),

hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de

behartiging van de belangen van het ras Rhodesian Ridgeback zoals

deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de

vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de

algemene ledenvergadering van de vereniging op 27-4-2013.

Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend

plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van

de RRCN.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de

vereniging voor de Rhodesian Ridgeback (RRCN).

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene

Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch

Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch

Reglement (KR), die betrekking hebben op dit

Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In

tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen

niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de

vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te

zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur

van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities

gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk

Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van

Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals

vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch

Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch

Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB)

door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in

Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het

Kynologisch Reglement.

1.7. Fokker: ieder die ten tijde van de worp eigenaar van de moederhond is.

Dekreu eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door

de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu, die

de teef van de fokker gedekt heeft c.q. zal gaan dekken.

1.8. Dit reglement is van toepassing op iedere reu en teef waarmee wordt

gefokt.

1.9. Beide ouderdieren dienen in het NHSB te zijn ingeschreven. Wanneer

het een buitenlandse reu betreft dient deze in een door de FCI erkende

stamboekhouding te zijn opgenomen.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar

vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit ??n van de genoemde combinaties, zullen niet

in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid

1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende

combinaties niet toegestaan:

  • Alle combinaties met een inteeltco?ffici?nt van 12,5% en hoger

zijn niet toegestaan.

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet

tenminste 18 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

De reu mag maximaal 15 x worden ingezet voor de fokkerij in

Nederland.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal ??n levende

pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden

ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan

van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige

inseminatie (KI), telt dit mee als een ?dekking?.

2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn

uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging

voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke

wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding,

wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de

gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Indien een reu uit het buitenland een in het NHSB ingeschreven teef

dekt, dan dient deze reu te voldoen aan de kwalificaties die gesteld

worden door de RRCN in dit reglement.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden

dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van

een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze

dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een

natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

2.8 De eigenaar van de dekreu dient zich op de hoogte te stellen van de

afstamming, het karakter, de HD-uitslag, de ED-uitslag, de

showresultaten en de algemene conditie van de teef die hem ter

dekking wordt voorgesteld.

Indien de teef niet aan de vereisten van dit reglement voldoet dient een

dekking te worden geweigerd. Tevens zal de eigenaar van de dekreu

zich op de hoogte stellen van de omstandigheden waarin de pups

zullen opgroeien.

2.9 Nestinventarisatie:

Nestinventarisatie en het melden van de dekking zijn verplicht. Daartoe

dient de fokker, gelijktijdig met het insturen van de dekkaart naar de

Raad van Beheer, de onderstaande gegevens aan de

nestinventarisatie van de RRCN te verstrekken:

-kopie van de dekkaart

-kopie?n van de stamboom van beide ouderdieren

-HD en ED uitslagen van beide ouderdieren; (ED geldt alleen voor

honden geboren op of na 1-1-2006)

-tentoonstellingsbeoordelingen van beide ouderdieren.

2.10 Nestinventarisatie zal plaatsvinden nadat de Raad van Beheer de pups

gechipt heeft. Indien tijdens een nestbezoek een slechte conditie van

de moederhond en/of pups wordt geconstateerd als gevolg van

nalatigheid of verwaarlozing, zal het bestuur overgaan tot het nemen

van een sanctie.

2.11 Pupbemiddeling:

De fokker die pupbemiddeling wenst, dient dit gelijktijdig met de

aanmelding van de nestinventarisatie aan te geven.

Voordat de dekking op de website en clubblad van de RRCN

gepubliceerd wordt, dient de fokker het verschuldigde bedrag te

hebben voldaan, en dienen de gegevens zoals genoemd onder artikel

2.9 in het bezit te zijn van de nestinventarisatie en de pupbemiddeling.

2.12 Een fokker dient, om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling en

plaatsing op de fokkerslijst , tenminste een jaar (1 jaar) als volwaardig lid

te zijn geaccepteerd door de RRCN.

2.13 Binnen 1 week na de geboorte van de pups dient de fokker aan de

pupbemiddeling, een opgave te verstrekken van het aantal geboren

pups.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt v??r de dag waarop zij de leeftijd van

22 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden

gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden

gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde

nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van

een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6 Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de

dekking voor een voorvorig nest van die teef.

3.7 Indien de fokker moet besluiten tot het euthanaseren van een pup, dient

dit op humane wijze door een dierenarts te worden uitgevoerd.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve

screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED

onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door

deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door

de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of

goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen

gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de

preventie van erfelijke afwijkingen horen de ouderdieren v??r de

dekking onderzocht te worden op:

Beide ouderdieren dienen op Heupdysplasie (HD) + Elleboogdysplasie

(ED) gecontroleerd te zijn met een offici?le uitslag van de Raad van

Beheer.

De uitslag dient HD-A of HD-B te zijn.

De uitslag dient ED vrij te zijn en betreft honden die na 1-1-2006

geboren zijn. Voor een buitenlandse hond geldt de uitslag van het

desbetreffende land, mits deze door de Raad van Beheer wordt erkend.

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van

onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

Dermoid Sinus (DS) is een erfelijke aandoening die bij ons ras kan

voorkomen. Het is uitermate belangrijk om de pups direct na de

geboorte en in een later stadium hierop te controleren, zowel door de

dierenarts als ook door de nestinventarisatie of door een ervaren fokker

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de fokker.

Indien na de nestperiode een DS bij een pup wordt vastgesteld, zal de

fokker in overleg met de eigenaar naar een gepaste oplossing zoeken

en daarbij

-de kosten van de operatie ter verwijdering van de DS

vergoeden, of

-de pup terug nemen en de eigenaar een nieuwe pup aanbieden,

dan wel een geldelijke vergoeding aanbieden tot maximaal de kosten

van een pup, en

-de fokker verplicht zich om de DS bij een pup operatief te laten

verwijderen.

De RRCN adviseert dringend om niet te fokken met honden met een

aangeboren afwijking.

De RRCN adviseert om deze honden te laten steriliseren/castreren.

4.4. Diskwalificerende fouten: met honden met ??n of meer van

onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag

niet worden gefokt.

De RRCN adviseert dringend om niet te fokken met honden met

cosmetische fouten, zoals bijvoorbeeld ridgeloos of meer dan twee

kronen.

De RRCN adviseert om deze honden te laten steriliseren/castreren.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals

redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

Ouderdieren verkeren mentaal en fysiek in goede gezondheid, hebben

geen aangeboren afwijkingen en leiden niet aan nervositeit, overmatig

angstig gedrag en/of agressief gedrag.

Indien het hierbovengenoemde blijkt voor te komen bij nakomelingen

zullen de ouderdieren uit de fokkerij worden teruggetrokken.

5.2 Verplichte gedragstest:

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee maal de

kwalificatie uitmuntend hebben behaald op een CAC of CACIB show,

danwel op de clubmatch van de RRCN.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing voor de Rhodesian

Ridgeback.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk

ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire

inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en

ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij

aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van

een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan

op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht

aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

De pups dienen bij het verlaten van het nest te worden voorzien van

een voedingsschema.

8.3. Vanaf het moment dat de pups zijn geboren tot aan het moment dat

deze zijn geplaatst, mogen er op het adres van de fokker niet meerdere

nesten pups aanwezig zijn. Ook is het niet toegestaan om als fokker

binnen de voornoemde periode ??n of meerdere nestjes op

verschillende adressen te hebben. Zo nodig kan dispensatie aan het

bestuur gevraagd worden.

8.4. De pups dienen op te groeien in een ruime, schone, goed geventileerde

en veilige omgeving met voldoende daglicht en voldoende

mogelijkheden zich te bewegen en te ontlasten.

De fokker dient te zorgen voor een prikkelrijke omgeving met

voldoende mogelijkheden tot menselijk contact om tot optimale

socialisatie te komen.

8.5. De pups worden rechtstreeks verkocht aan de eigenaar. Dat vindt

plaats, nadat de fokker zich heeft verzekerd dat deze beschikt over de

nodige faciliteiten, tijd en de juiste instelling om de hond op te voeden,

genoeg lichaamsbeweging te geven en te waarderen.

De fokker verplicht zich een gedegen voorlichting te geven over het ras

als zodanig en alle daarbij behorende aspecten.

8.6. Een fokker zal geen pups opkopen met de bedoeling ze door te

verkopen.

8.7. De pups mogen niet verkocht worden via tussenhandelaren en

dierenwinkels. Het leveren van meer dan twee pups aan 1 adres wordt

ook als hondenhandel beschouwd.

8.8. De RRCN adviseert de fokker en de koper gebruik te maken van een

koopcontract.

8.9. De fokker zal, wanneer op latere leeftijd onverhoopt honden herplaatst

moeten worden, zich inspannen een nieuw tehuis te vinden. Fokkers

dienen zich ervan bewust te zijn dat zij gedurende het hele leven van

de hond een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van de hond

blijven behouden.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit

een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking

treedt. Totdat dit reglement in werking treedt gelden de regels van de

door onze leden geaccordeerde Code of Ethics.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die

zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben

plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te

zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking

tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR,

indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit

op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de

vereniging gecommuniceerd.

Aan ouderdieren die om bijzondere redenen niet aan de exterieureisen

kunnen voldoen kan door het bestuur een eenmalige dispensatie

worden verleend. Dit dient echter 2,5 maand voor de dekkingsdatum te

geschieden. Het bestuur kan gebruik maken van het recht het dier te

laten aankeuren door haar aangewezen raskeurmeesters. Aan de

gezondheidseisen dient zonder meer te zijn voldaan.

9.4 In bijzondere gevallen of in gevallen waarin dit reglement niet voorziet,

beslist het bestuur van de RRCN.

9.5 Sancties:

a. Het opleggen van een waarschuwing

b. Een jaar niet fokken onder naam van de RRCN

c. Het opleggen van een maatregel

d. Royement (na goedkeuring bestuur)

Sancties worden gepubliceerd in het clubblad.

10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van

inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement

is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de

artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Rhodesian

Ridgeback Club Nederland op 27 april 2013

Copyright vanhetcranendonckseland.nl ? 2013. All Rights Reserved.